Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Trong Game

STT Tên Sự Kiện
...............................
Thời Gian
......................
Map Diễn Ra Phần Thưởng Sub
1 Huyết Lầu 2h 1 lần bắt đầu từ 2h30 (0h30 ko có) Davias Ngọc,WconC All
2 Quảng Trường Quỷ 2h 1 lần bắt đầu từ 2h00 (0h00 ko có) Noria Ngọc,WconC All
3 Hỗn Nguyên Lầu 4h 1 lần bắt đầu từ 1h00 Lorencia Ngọc,WconC
Đồ Thần
All
4 Binh Đoàn Phù Thủy 4h 1 lần bắt đầu từ 1h30 Loren,Davias,Noria Ngọc,WconC All
5 Junie 4h 1 lần bắt đầu từ 0h20 Noria
149.113-160.76
Ngọc All
6 Thỏ Ngọc 4h 1 lần bắt đầu từ 1h20 Lorencia
141.127-188.119
Ngọc All
7 Hỏa Diệm Quỷ 4h 1 lần bắt đầu từ 2h20 Elbeland
109.207-54.155
Ngọc All
8 Santa 4h 1 lần bắt đầu từ 3h20 Davias0
223.84-162.41
Ngọc All
9 Boss Hoàng Kim 2h 1 lần bắt đầu từ 0h00 Loren,Davias,Noria Box Kundun
1-2-3-4-5
WconC+P
All
10 Kundun (Kalima7) 4h 1 lần bắt đầu từ 0h50 Cuối map Kalima7 ITEM 380
WconC+P
All
11 Rồng Đỏ 4h 1 lần bắt đầu từ 1h50 Atlans 46.36 ITEM 380
WconC+P
All
12 Medusa (Swamp) 4h 1 lần bắt đầu từ 2h50 SwampOfpear ITEM 400
WconC+P
All
13 Nhện (Selupan) 4h 1 lần bắt đầu từ 3h50 Raklion
(Hang Nhện)
ITEM 400
WconC+P
All
14 Boss Guild 19h30 Bấm phím "J"
để đến Event
Vũ Khí Rồng
(Cấp 1-2)
Sub1
PK
15 Kundun (Sky) 19h40 Bấm phím "J"
để đến Event
ITEM 380
WconC+P
Sub1
PK
16 Tranh Hùng 19h50 Bấm phím "J"
để đến Event
WconC+P
Ngọc...
Sub1
PK
17 CTC Mini 20h20 Bấm phím "J"
để đến Event
WconC+P
Ngọc...
Sub1
PK
18 Guild vs Guild 20h40 Bấm phím "J"
để đến Event
WconC+P
Ngọc...
Sub1
PK
19 Leo Tháp 21h15 Bấm phím "J"
để đến Event
WconC+P
Ngọc...
Sub1
PK
20 Team vs Team 21h35 Bấm phím "J"
để đến Event
WconC+P
Ngọc...
Sub1
PK