Hướng dẫn kiếm Hộp Quà Bạc + Hộp Quà Vàng
1. Hộp Bạc + Hộp Vàng
- Được drop khi săn all Boss ingame ( boss vàng kundun medusa... các kiểu)
2. Chìa Khóa Bạc + Chìa Khóa Vàng
- Được drop trong Hộp Quà Xuân
- Muốn có Hộp Quà Xuân thì đi BC8 + DV7
- Trả quet BC8 có 1 Hộp Quà Xuân
- Hoặc đánh đủ 2k4 qoái vật BC8 ỏ DV7 là có Hộp Quà Xuân
3. Cách ép Hộp Quà Bạc + Hộp quà Custom
4. Cách Ép Hộp Quà Vàng tương tự (Bạc)