Lệnh nhặt đồ item như thế nào ?

Cách chỉ Auto lưu ý 1 cái đơn giản như sau : Loại bỏ những chữ cái có dấu
Ví dụ : Lông Vũ ta bỏ chữ ô và chữ ũ sẽ còn là : L ng vLệnh nhặt đồ nhanh :
Hộp Quà 1000 WcoinC : 1000 WcoinC - Hoặc bấm lệnh /nhat 1000

Hoa Mai Vàng : H M V - Hoặc bấm lệnh /nhat hmv

Nanh sói : Nanh S i hoặc N S
- Hoặc bấm lệnh /nhat ns

Mãnh vở áo giáp : M nh V o Gi p
- Hoặc bấm lệnh /nhat mvag

Bảo hộ nữ thần : B o H N Th n
- Hoặc bấm lệnh /nhat bhnt

Lông vũ : L ng V hoặc L V
- Hoặc bấm lệnh /nhat lv

Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy Hi u Ho ng T
- Hoặc bấm lệnh /nhat lv

Thánh chỉ : Th nh Ch +8 (1-7 tùy + nhé)
- Hoặc bấm lệnh /nhat tc

Nanh máu : Nanh M u +8 (1-7 tùy + nhé)
- Hoặc bấm lệnh /nhat nm

Chìa khóa Quỷ : Ch a Kh a Qu + 7
- Hoặc bấm lệnh /nhat ckq

Con mắt Quỷ : Con M t Qu +7 (1-6 tùy + nhé)
- Hoặc bấm lệnh /nhat cmq

Lời chú giải : L i Ch Gi i
- Hoặc bấm lệnh /nhat lcg

Ngọc Tâm Linh : Ng c T m Linh
- Hoặc bấm lệnh /nhat soul

Ngọc Ước Nguyện : Ng c c Nguy n
- Hoặc bấm lệnh /nhat bless

Ngọc Hổn Nguyên : Ng c H n Nguy n
- Hoặc bấm lệnh /nhat chaos

Ngọc Sinh Mệnh : Ng c Sinh M n h
- Hoặc bấm lệnh /nhat life

Ngọc Sáng Tạo : Ng c S ng T o
- Hoặc bấm lệnh /nhat cre

Biểu tượng Dopple : Bi u T ng Dopple
- Hoặc bấm lệnh /nhat dopple

Linh Hồn Chiến Mã + Quạ Tinh : Linh H n
- Hoặc bấm lệnh /nhat lhtn

Thiệp mời của Santa : Santa - Hoặc bấm lệnh /nhat santa

Sekeromikon : Sekeromikon - Hoặc bấm lệnh /nhat seke

Nhẫn Dịch Chuyển : Nh n D ch Chuy n - Hoặc bấm lệnh /nhat ndc

Xương Thần Chết : X ng Th n Ch t

Da Quỷ Vương : Da Qu V ng

Lông Vũ Phượng Hoàng Lửa : L ng V Ph ng Ho ng L a

Linh Hồn Dơi Lửa : Linh H n D i L a