Hướng dẫn cách tạo nhóm và tìm nhóm
Tạo nhóm

Bước 1 : Nhấn phím F8 – chọn “Tạo nhóm”
Bước 2 : Kick hoạt chức năng và chỉnh theo yêu cầu của các bạn
Tìm nhóm
Bước 1 : Nhấn phím F8 – chọn “Tìm nhóm”
Bước 2 : Tìm nhóm có sẵn ở mục Tìm nhóm đó