Mở Drop item 380 + nl Wing 2.5


  • Mở Drop 380 vào các boss KUNDUN NHỆN MEDUSA QUỶ VƯƠNG NIGHMAY tỉ lệ : 90% rơi ra item và 60% là EXL
  • Mở Drop nl wing 2.5 cũng ở các BOSS như 380 trên
  • Mở công thức ép nl 2.5 như video link dưới
  • Công thức ép nl 2.5 12h trưa mai mới cập nhập : phải yêu cầu LOAD Sub-1 Bottrade vì anh em đang treo OFF or ON sẽ trở ngại cho time cắm đêm nên sáng mai mới bắt đầu LOAD để AE vào lại cho KỊP !!
  • Mọi thông tin BOSS ae vào xem ở diễn đàn GAME nhé
  • Link ép nl 2.5 : https://youtu.be/rU7_nW9U8xo
  • Link ép wing 2.5 : https://youtu.be/uL69alPZ63Y


Giao dịch với Bottrade ở Lorencia Sub1
Công thức : (100% thành công nhé)
5 lông vũ + 2 bless + 2 soul + 2 chaos + 2 cre + 2 life + 1 Vé Santa
5 HHHT + 2 bless + 2 soul + 2 chaos + 2 cre + 2 life + 1 Vé Santa

Ngoài công thức kiếm nl 2.5 này Drop NL2.5 sẽ có ở các boss như KUNDUN MEDUSA NHỆN QUỶ VƯƠNG THÁP MAYA