Mã chỉnh các item cần thiết trong game :
Hoa Mai Vàng : H M V
Nanh sói : Nanh s i hoặc N s
Mãnh vở áo giáp : M nh v o gi p
Bảo hộ nữ thần : B o h n th n
Lông vũ : L ng v hoặc L v
Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T
Thiệp mời của Santa : Santa
Pháo hoa ngôi sao : Ph o hoa ng i sao
Thánh chỉ : Th nh ch +8 (1-7 tùy + nhé)
Nanh máu : Nanh m u +8 (1-7 tùy + nhé)
Chìa khóa Quỷ : Ch a kh a Qu + 7 (1-6 tùy + nhé)
Con mắt Quỷ : Con m t Qu +7 (1-6 tùy + nhé)
Lời chú giải : L i ch gi i
Khuôn nguyên mẫu (Cấp 3) : Khu n nguy n m u (C p 3) hoặc (C p 3)
Item 380 Quyền Năng : Quy n n ng
Item 380 Thần Ma : Th n Ma
Item 380 Thái Bình : Th i B nh
Item 380 Hồng Long : H ng Long
Item 380 Thái Dương : Th i D ng
Item 380 Bão Điện : B o i n
Item 380 Bạch Long : B ch Long

Anh em cần tên item gì thi cứ ib vào FB ad để ad update thêm nhé