Tổng Hợp Thời gian Sự Kiện hàng ngày diễn ra trong game.
Phân B S Kin
Tên Sự Kiện
Server
Thời Gian SK Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
1,2,3,4,5 00h00
04h00
08h00
12h00
16h00
20h00
22h00
Box 1-2-3-4
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Hàng ngày
(N
oria ,Lorencia , Atlans , Davias )
Boss Kundun 1,2,3,4,5 Hồi sinh sau 12h Đồ Thần
item 380
(Drop 60%)
Hàng ngày
Kalima7
Rakion Event 1,2,3,4,5 09h10 21h10 Nguyên Liệu Cánh..
Item SS12
Cao Cấp
Hàng ngày
SkyEvent 1,2,3,4,5 10h00 22h00 Nguyên Liệu Cánh..
Item
SS12 Cao Cấp
Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện 1,2,3,4,5 Cả ngày Item Exl + item 380 trắng Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 1,2,3,4,5 1h00
5h00
9h00
13h00
17h00
21h00
Đồ Thần
Ngọc
Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ
1,2,3,4,5 2h00
4h00
6h00
8h00
10h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Các Loại Ngọc Cày cấp nhanh + cày ngọc
Lâu Đài Máu

1,2,3,4,5 2h30
4h30
6h30
8h30
10h30
12h30
14h30
16h30
18h30
20h30
22h30
Các Loại Ngọc Cày cấp nhanh + cày ngọc
Summer Event 1,2,3,4,5 03h50
09h50
16h50
21h50
Các Loại Ngọc Hàng ngày
LostTower (203,88)
Lorencia
(140.127)
Binh Đoàn Người Tuyết
(NEW)
1,2,3,4 1h30
9h30
17h30
21h30
Vé Santa
(Đổi ra Vpoin)
Nguyên liệu Sói Tinh
Hàng ngày
Lorencia
185.127
140.127
Boss Medusa
(NEW)
1,2,3,4,5 12h hồi sinh sau khi chết Nguyên Liệu Cánh..
item socket 1
(Drop 60%)
Hàng ngày
Map SwampofCalmness
Sub 1 Cổng 12h
133 227
Sub 2 Cổng 3h
203 113
Sub 3 Cổng 6h
174 26
Sub 4 5 7 Cổng 9h
61 77
Boss Quỷ Vương
(NEW)
1,2,3,4,5 12h hồi sinh sau khi chết nguyên liệu cánh..
item socket 2
(Drop 60%)
Hàng ngày
Map Aida 02 (238.233)
Binh Đoàn Phù Thủy 1,2,3,4,5 00h00
04h00
08h00
12h00
16h00
20h00
Nhẫn phù thủy - Ngọc Hàng ngày
Noria - Lorencia - Davias
Happy Hour Event 06h05
11h05
17h05
23h05
02h05
04h05
Exp x2 Hàng ngày
HalloweenEvent
(NEW)
1,2,3,4,5 Đang bảo trì Các Loại Ngọc Hàng ngày
Map Icarus
Siêu BOSS
1,2,3,4,5 08h40
20h40
Tổng hợp nhiều loại BOSS khác nhau Hàng ngày
tại ICARUS
Click vào đây xem tọa độ SIÊU BOSS
Thỏ ngọc 1,2,3,4,5 2h40
8h40
15h40
20h40
Các loại ngọc Hàng ngày
LostTower
(203,88)
Lorencia
(140.127)
Dopple Tạm đóng Tạm đóng Tạm đóng