Địa điểm săn : Rakion Sever 2 3 4
Quái vật : Dark Iron Knight
Drop : 100/10000
Auto nhặt Vũ Khí :

Vuốt Phượng Hoàng : Vu Ph Ho
Đao Quyền Năng : ao Quy N
Đao Hồng Long: ao H Long
Quyền Trượng Thái Dươn : Quy Tr Th D
Cung Thái Bình : Cung Th B
Khuyển Bão Điện : Khuy B
Gậy Thần Ma : G Th Ma
Auto nhặt Sét đồ

Sét Quyền Năng : Quy n N ng
Sét Thần Ma : Th a Ma
Sét Bạch Long : B ch Long
Sét Hồng Long : H ng Long
Sét Thái Bình : Th i B nh
Sét Thái Dương : Th D ng
Sét Bão Điện : B o i n